Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.epoxone.pasaz24.pl

    Dział I. Postanowienia Ogólne
    1.    Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym epoxone.pasaz24.pl dostępnym na stronie: www.epoxone.pl (dalej: „Strona Internetowa Sklepu”) oraz świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług w postaci: prowadzenia Konta Klienta, Newslettera, Zamieszczania opinii o Produktach na Stronie Internetowej Sklepu, Formularza kontaktowego.
    2.    Właścicielem Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24 jest PHU KAREX-POL z siedzibą w Oławie NIP 9121303566, REGON 020285889, (dalej „Sprzedawca”). Adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego: info@epoxone.pl

Dział II. Definicje:
Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1.    Aktywacja – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Klienta, zgodnie z Regulaminem, po dokonaniu której może on, przy pomocy aktywowanego Konta Klienta korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24
2.    Cena – oznacza cenę Produktu brutto, wyrażoną są w złotych polskich i umieszczoną w ramach informacji o Produkcie na Stronie Internetowej Sklepu. Ceny uwzględniają podatek VAT, lecz nie uwzględniają Kosztów Dostawy.
3.    Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4.    Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Kuriera, Produktu określonego w zamówieniu.
5.    Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Aktywacji Konta Klienta w Sklepie Internetowym epoxone.pasaz24 wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym epoxone.pasaz24
6.    Klient – oznacza osobę fizyczną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym epoxone.pasaz24 w imieniu własnym jako Konsument albo w imieniu Przedsiębiorcy, który dokonał Rejestracji jego Konta Klienta.
7.    Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8.    Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, na wniosek Przedsiębiorcy podczas Rejestracji. Konto Klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności i dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym epoxone.pasaz24 po dokonaniu Aktywacji.
9.    Koszt Dostawy – opłata za Dostawę produktu do Klienta. Koszty realizacji Dostawy Zamówienia są podane w Sklepie Internetowym epoxone.pasaz24 podczas składania Zamówienia przez Klienta. Podany Koszt Dostawy oznaczony jest w złotych polskich oraz jest kwotą brutto.
10.    Kurier – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.
11.    Login – adres e-mail podany przez Klienta podczas Aktywacji.

12.  Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą lub między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą.
13.    Produkt – towar prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24
14.    Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

15.    Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Przedsiębiorcę na stronie https://www.pasaz24.pl/External/Register?returnUrl=http://epoxone.pasaz24.pl
16.    Sklep Internetowy epoxone.pasaz24 – platforma internetowa znajdującą się na Stronie Internetowej Sklepu, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające prezentację Produktów oraz składanie i ewidencjonowanie Zamówień Klienta.
17.    Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
18.    Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą lub między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą.
19.    Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Klienta obejmująca nabycie wybranych Produktów, składana na zasadach określonych w Regulaminie. Oferta dotyczy Produktów wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy formularzu zamówienia.  

Dział III. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24


1.    Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24 , w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Klient dopuszcza się takich działań, bez uszczerbku dla innych uprawnień Klienta wynikających z Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca może zablokować Konto Klienta.
3.    W wypadku, gdy Klient zmienił swoje dane wskazane podczas Aktywacji, w tym w szczególności adres e-mail lub adres korespondencyjny i nie poinformował o tym fakcie Sprzedawcy, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta według dotychczasowych danych zgłoszonych przez Klienta podczas Aktywacji. Klient ma możliwość każdorazowego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie swoich danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy Sprzedawcy;
4.    Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24 Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
5.    Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24 wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24 w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
6.    Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

  Dział IV. Wymagania techniczne.
1.    Wymagania techniczne korzystania z usług Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24 które powinien spełniać Klient:
a)    Posiadanie aktywnego połączenia z sieci Internet;
b)    Posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową conajmniej Internet Explorer 8, Google Chrome 15, Mozilla Firefox 7, Opera 11 lub ich nowszej wersji z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, obsługującą CSS i Cookies;
c)    Posiadanie ekranu z minimalną rozdzielczością 1024x768.
2.    W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym epoxone.pasaz24 oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.


Dział V. Rejestracja
1.    W ramach Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24.pl Konto Klienta może zostać założone przez Sprzedawcę tylko na wniosek Przedsiębiorcy, który uprzednio zawarł odrębną umowę współpracy handlowej ze Sprzedawcą i dokonał Rejestracji.
2.    Zasady dokonywania Rejestracji przez Przedsiębiorcę zawarto w regulaminie na stronie internetowej https://www.pasaz24.pl/External/Register?returnUrl=http://epoxone.pasaz24.pl
3.    W toku dokonywania Rejestracji, Przedsiębiorca wskazuje dane Klienta dla którego Rejestruje  Konto Klienta.


Dział VI. Aktywacja
1.    Dla uzyskania pełnej funkcjonalności Konta Klienta konieczne jest dokonanie przez Klienta Aktywacji.
2.    W celu dokonania Aktywacji, Klient powinien wypełnić formularz aktywacyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, i przesłać wypełniony formularz aktywacyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu aktywacyjnym. Podczas Aktywacji Klient ustala Hasło.
3.    W toku wypełniania formularza aktywacyjnego, Klient oznaczając odpowiednie pola formularza potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem, jak też wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody lub dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4.    Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, jak też wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w Dziale VI. ust. 3, nie są obowiązkowe, jednak niezbędne do zawarcia umowy świadczenia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.
5.    W trakcie Aktywacji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
a)    Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie;
b)    Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
c)    powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu aktywacyjnym.
6.    Po przesłaniu wypełnionego formularza aktywacyjnego, Klient niezwłocznie otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres podany w formularzu aktywacyjnym, wiadomość z potwierdzeniem dokonania Aktywacji. Z chwilą otrzymania wiadomości następuje Aktywacja i zawarcie pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość pełnego dostępu do Konta Klienta i udostępnianych w jego ramach przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych. W wiadomości potwierdzającej Aktywację znajduje się również link z przekierowaniem na Stronę Internetową Sklepu, przy pomocy którego Klient może dodatkowo potwierdzić dokonanie Aktywacji.
7.    Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła.

Dział VII. Zamówienia
1.    Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym epoxone.pasaz24 w imieniu własnym, jako Konsument lub w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, który w toku Rejestracji założył jego Konto Klienta.
2.    Z chwilą Aktywacji Konta Klienta, Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające Umów sprzedaży zawartych w jego imieniu i na jego rzecz przez Klienta.
3.    Sprzedawca wskazuje, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Sklepie Internetowym epoxone.pasaz24.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert nabycia Produktów przez Klienta.
4.    Wykaz Kosztów Dostawy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24 w zakładce „ Koszty Dostaw”. Koszty Dostawy każdorazowo dodawane są do wartości Zamówienia i zależne są od sposobu Dostawy wybranego przez Klienta.
5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, Kosztów Dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta, oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania tzw. „gratisów”.
6.    Sprzedawca może organizować promocje i wyprzedaże dla Klientów, o czym będzie z wyprzedzeniem informować na stronach Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24
7.    Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym epoxone.pasaz24 przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
8.    Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt/Produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.


9.    W toku składania Zamówienia Klient określa czy składa Zamówienie celem zawarcia Umowy sprzedaży w swoim imieniu, jako Konsument czy też w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, który w toku Rejestracji założył jego Konto Klienta. W zależności od rodzaju zamówienia, Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo Fakturę VAT.
10.    Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia, w imieniu własnym albo w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, który uprzednio dokonał Rejestracji jego Konta Klienta.
11.    Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w Dziale VII ust. 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równocześnie momentem zawarcia Umowy sprzedaży.
12.    Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

Dział VIII. Płatności  
1.    Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie:
a)    stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
b)    nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.
2.    Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Produktu zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania Zamówienia przez Klienta.
3.    Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
4.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
a)    za pobraniem  – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Produktu. W przypadku, gdy stroną Umowy sprzedaży jest Przedsiębiorca w imieniu którego działa Klient, ta forma płatności dostępna jest wyłącznie do wartości zamówienia nie przekraczającej 1500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) zł brutto. W tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
b)    kartą płatniczą lub ePrzelewem, które są obsługiwane przez dotpay. z siedzibą w Krakowie:
a.    karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
b.    ePrzelew - , Płać z ING, mTransfer, Pekao24Przelew, Raiffeisen Bank Polska S.A.,
W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu …............ o dokonaniu płatności za zamówione Produkty.
5.    Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
6.    W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w Dziale VIII ust. 5, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Dział IX. Odmowa realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę lub anulowanie Zamówienia przez Klienta.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Dział X.  Dostawa
1.    Sklep Internetowy epoxone.pasaz24.pl realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3.  Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji Zamówienia.
4.   Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od momentu dokonania płatności przez Klienta w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.
5.    Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od momentu zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
6.    Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta lub Przedsiębiorcy, w imieniu i na rzecz którego Umowę sprzedaży zawarł Klient, za pośrednictwem Kuriera, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
7.  W dniu wysłania Produktu do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
8.    Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
9.   Klient ma prawo żądać od pracownika Kuriera spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
10.  W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Kuriera pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24 przez Kuriera, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostaw

Dział XI. Możliwość zwrotu zakupionego Produktu przez Przedsiębiorców.
1.    Przedsiębiorca na rzecz którego Klient zawarł Umowę sprzedaży, może dokonać zwrotu Produktu bez podania przyczyny po uprzednim kontakcie z epoxone.pasaz24
2.    Celem zwrotu Produktu, Przedsiębiorca, powinien złożyć do Sprzedawcy wniosek o zwrot Produktu.
3.    Wniosek przysługuje w odniesieniu do Produktu:
a)    który nie był używany, otawierany
b)    jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu (tj. objerzenia i sprawdzenia produktu) i jest kompletny (tj. zawiera metki, etykiety);
c)    który nie jest wymieniony w pkt. 13, poniżej.
4.    Przedsiębiorca może się zwrócić do Sprzedawcy z wnioskiem o przyjęcie zwrotu Produktu w terminie 14 od dnia Dostawy.
5.    Z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, wniosek o zwrot może dotyczyć zarówno całego Zamówienia (tj. wszystkich Produktów ujętych w Zamówieniu), jak też tylko niektórych Produktów ujętych w Zamówieniu (wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Produktów z Zamówienia).
6.    Wniosek o przyjęcie zwrotu Produktów powinien zostać wysłany listem poleconym na adres Sklep Internetowy EPOXONE.PASAZ24 PL. Zamkowy 24a/17 ,55-200 Oława lub mailem na adres info@epoxone.pl Do wniosku powinna zostać dołączona kopia lub skan dowodu zakupu zwracanych Produktów.
7.    Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wniosku o przyjęcie zwrotu Produktu, Sprzedawca w terminie 30 dni wyśle do Przedsiębiorcy drogą elektroniczną, na  adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, informację o swojej decyzji co do wniosku.
8.    W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Sprzedawca prześle do Przedsiębiorcy, przy pomocy poczty elektronicznej numer reklamacyjny.  Jest to indywidualny numer, który został nadany sprawie zwrotu Produktu. Tym numerem Przedsiębiorca powinien dalej posługiwać się w kontaktach ze Sprzedawcą w celu identyfikacji.
9.    Po uzyskaniu numeru reklamacyjnego, w celu dokonania zwrotu, Przedsiębiorca powinien niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania numeru ) dostarczyć Produkt do Sprzedawcy na adres: EPOXONE.PASAZ24 PL. Zamkowy 24a/17 ,55-200 Oława
10.    W wypadku odsyłania Produktu, na przesyłce Przedsiębiorca powinien umieścić w widocznym miejscu numer reklamacyjny. Ponadto, do przesyłki ze zwracanym Produktem, Przedsiębiorca powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu, a wypełniony formularz zwrotu odesłać na adres info@epoxone.pl (formularz zwrotu jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego epoxone.pasaz24 ).
11.    W przypadku zwrotu Produktu, który został zakupiony przez Klienta w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży podlegają wszystkie Produkty składające się na ww. zestaw promocyjny.
12.    Przedsiębiorca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć zwracany Produkt, w celu uchronienia go przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu, które mogą być powodem odrzucenia zwrotu.
13.    Dla uniknięcia wątpliwość Sprzedawca informuje, że zwrotowi w trybie niniejszego działu nie podlegają następujące Produkty:
a)    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Dział XII. Gwarancja
1.    Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.
2.    W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

Dział XIII.  Usługi
1.    Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a)    Prowadzenie Konta Klienta;
b)    Newsletter;
c)    Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronie Internetowej Sklepu;
d)    Formularz kontaktowy.
2.    Usługi wskazane w  Dziale XVI. ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4.    Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Aktywacji na zasadach opisanych w Regulaminie.
5.    Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Aktywacji zaznaczy odpowiednie pole w formularzu aktywacyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
6.    Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
7.    Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:
a)    informację o nadawcy;
b)    wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
c)    informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
8.    Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronach Internetowych Sklepu, polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, posiadającym Konto Klienta publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Produktów.
9.    Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
10.    Klient oświadcza, że:
a)    jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
b)    umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c)    wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d)    wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
11.    Klient nie jest uprawniony do:
a)    zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b)    zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
12.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z Działem XVIII Regulaminu.
13.    Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
a)    zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b)    naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c)    posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d)    pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
e)    naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
14.    W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z  Działem XVIII ust. 1 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
15.    Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
16.    Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
17.    Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
18.    Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronach Internetowych Sklepu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na właściwych Stronach Internetowych Sklepu.
19.    Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
20.    Klient, który dokonał Aktywacji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
21.    Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu aktywacyjnym.

Dział XIV. Odpowiedzialność
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w wypadku umów których stroną są Przedsiębiorcy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

Dział XV. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umowy sprzedaży)
1.    Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2.    Klient, który dokonał Aktywacji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3.    Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Aktywacji.

Dział XVI.   Postanowienia końcowe
1.    Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
2.    Sprzedawca prześle treść niniejszego Regulaminu Klientom zawierającym Umowę sprzedaży lub korzystającym z usług świadczonych drogą elektroniczną. Treść zostanie przesłana na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny. Ponadto Sprzedawca informuje, że treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3.    Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
4.    Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Działu .
6.      Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim
7.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2016.

Witryna stworzona na platformie